Ontslag op staande voet

Hier lees je in enkele minuten wat je moet weten als je met ontslag op staande voet te maken krijgt...

Wij zijn een oplossingsgericht en informeel kantoor voor rechtshulp. Ons doel is om werknemers bij ontslag op staande voet te helpen. 

Op deze site:

Model protestbrief

Een model van een protestbrief  die na een ontslag op staande voet door de werknemer gestuurd kan worden aan de werkgever om de eerste rechten veilig te stellen.

Informatie

Wanneer is ontslag op staande voet geldig en wat zijn je mogelijkheden en rechten? Je leest het op onze informatie pagina .

Veel gestelde vragen

Wij beantwoorden hier vragen die vaak gesteld worden  door werknemers die op staande voet zijn ontslagen.

Zo helpen wij je

Ontdek hoe wij helpen bij ontslag op staande voet en in meer dan driekwart van de zaken een goede schikking bereiken zonder gang naar de rechter.

Dit zeggen klanten die je voorgingen

Referenties  van eerdere klanten over onze rechtshulp.

Wil je informatie over jouw rechten bij ontslag op staande voet?

Wij hebben de belangrijkste informatie, tips en valkuilen op de rij gezet…

Als je niets tegen het ontslag op staande voet doet:

Per direct geen loon meer

De laatste datum waarover loon betaald  moet worden is de dag van het ontslag op staande voet, er geldt geen opzegtermijn.

Direct verlies van WW-rechten

Na een in stand gelaten  ontslag op staande voet kom je in beginsel niet in aanmerking voor WW want een dringende reden is een afwijzingsgrond. Is het ontslag onterecht, dan verlangt UWV dat je loon vordert bij werkgever en aanspraak maakt op de ongeldigheid van het ontslag.

Verlies van (wettelijke) ontslagvergoeding

Bij een ontslag op staande voet om een dringende reden, heb je geen recht op een ontslagvergoeding. Ook het recht op de (minimale) wettelijke ontslagvergoeding, de ‘transitievergoeding’, gaat verloren.

Mogelijk schadevergoeding aan werkgever betalen

Soms vordert de werkgever schadeplichtigheid wegens het geven van een dringende reden. Het bedrag daarvan is gelijk aan het loon over de opzegtermijn. Dit wordt soms ingehouden op het nog openstaande loon en de eindafrekening.

Carrièreschade

Er geldt geen geheimhoudingsregeling over ontslag op staande voet. Bovendien mag in een sollicitatie geen onwaarheid verteld worden over de wijze van vertrek. Gebeurt dat wel, dan kan dit conform rechtspraak tot ontslag bij de nieuwe werkgever leiden.

Wacht daarom niet maar schakel meteen juridische hulp in

De meeste ontslagen op staande voet kunnen bij de rechter geen stand houden en zijn in strijd met de wet verleend. In ruim 80% komen we tot een spoedige goede schikking zonder rechtsgang.

Vier vereisten voor geldig ontslag op staande voet:

Een dringende reden is een ernstige omstandigheid of gedraging op grond waarvan de arbeidsovereenkomst direct behoort te eindigen. In de wet en jurisprudentie zijn voorbeelden van dringende redenen te vinden, zoals diefstal of verduistering, ernstig bedrog, hardnekkige werkweigering, bedreiging of geweld richting collega’s.

Een dringende reden wordt niet snel aanwezig geacht, maar is een uiterste omstandigheid. Werkgevers willen in de praktijk regelmatig feiten als een dringende reden kwalificeren die dat eigenlijk juridisch niet zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kritiek op functioneren, verstoorde arbeidsverhoudingen en onenigheid over (afwezigheid wegens) arbeidsongeschiktheid. Wij hebben veel ervaring met de vraag of omstandigheden wel of niet als dringende reden te kwalificeren zijn. Wil je weten of in de feiten in jouw zaak als zodanig kunnen gelden, dan kun je ons oordeel gratis en vrijblijvend vragen via  0800-777 8 999.

Een dringende reden moet zowel objectief als subjectief dringend zijn. Dat betekent dat de reden naar algemene opvattingen door een gemiddelde derde als dringend ervaren moet worden, maar ook door de betreffende werkgever zelf. De eerste eis brengt met zich mee dat met ‘overgevoeligheid’ bij een individuele werkgever geen rekening gehouden hoeft te worden; een reden die objectief niet dringend is, kan dat ook niet zijn als betreffende werkgever die subjectief wel zo ervaart. De tweede eis houdt in dat de reden in het specifieke geval door de werkgever ook als dringend ervaren moet zijn. Is bijvoorbeeld een collega in vergelijkbare omstandigheden niet op staande voet ontslagen is, dan kan daaruit mogelijk de conclusie voortvloeien dat de werkgever het kennelijk subjectief niet dringend heeft bevonden met alle gevolgen van dien.

Het ontslag moet ‘onverwijld’ verleend zijn, waarmee bedoeld wordt dat werkgever niet te lang mag wachten met verlening van ontslag op staande voet nadat een tot ontslag bevoegde leidinggevende met de relevante feiten bekend is geraakt. Meestal zal direct of, afhankelijk van de omstandigheden, binnen één of twee dagen ontslag moeten volgen. Er is wel tijd voor uitstel voor eventueel benodigd onderzoek, maar werkgever moet dan aantonen dat het onderzoek zo snel mogelijk is verricht en dat het uitstel daar verband mee hield. Ook is er mogelijkheid voor beperkt uitstel voor het inwinnen van juridisch advies. Het is gebruikelijk dat werkgever tijdens mogelijk uitstel wegens onderzoek de werknemer op non-actief stelt.

Een voorbeeld van een niet onverwijld verleend ontslag op staande voet: Werkgever (= een tot ontslag bevoegde medewerker) komt erachter dat werknemer een partij oud ijzer van werkgever waar niets meer mee gedaan werd meegenomen heeft om daaraan te verdienen. Er wordt aanvankelijk echter geen actie ondernomen, maar drie weken later – welke periode niet benut is voor het onderzoeken van de feiten – volgt alsnog ontslag op staande voet. Dit ontslag is niet onverwijld verleend en kan daarom geen stand houden.

Werkgever moet zonder vertraging (onverwijld) met de ontslagverlening ook op behoorlijke en voldoende duidelijke wijze de ontslagreden mededelen. Om te kunnen bewijzen dat hieraan voldaan is, legt werkgever de medegedeelde reden meestal vast in de ontslagbrief. Het is niet toegestaan om een ontslag op staande voet te verlenen wegens later te noemen redenen. Enig uitstel inhoudende dat het ontslag mondeling medegedeeld wordt met de reden op hoofdlijnen, gevolgd door een nadere uiteenzetting van de ontslagreden binnen 24 uur, zal doorgaans wel onverwijld en geoorloofd zijn.

Verder zal de reden voor ontslag voldoende duidelijk moeten zijn. De Hoge Raad stelde dat vereist is ‘dat uit de gelijktijdige mededeling voor de werknemer meteen duidelijk wordt welke, door de werkgever als dringend aangemerkte, reden aan het ontslag ten grondslag wordt gelegd, althans dat daaromtrent bij de werknemer, gelet op de omstandigheden van het geval, in redelijkheid geen enkele twijfel kan bestaan’. Werkgever kan in de problemen raken met dit vereiste wanneer zij aan het ontslag enkel een algemeen en weinig concreet verwijt ten grondslag legt, waarmee onduidelijk blijft welke feiten precies aan de werknemer verweten worden.

Via jurisprudentie van de Hoge Raad is een vierde vereiste voor ontslag op staande voet toegevoegd, dat met zich meebrengt dat een belangenafweging gemaakt moet worden waarbij proportionaliteit en de persoonlijke omstandigheden van werknemer betrokken moeten worden. Hierbij kan gedacht worden aan de gevolgen van het ontslag voor de betreffende werknemer, de wijze waarop uitvoering is gegeven aan het dienstverband, de duur van de samenwerking en eventuele persoonlijke of psychische problemen bij werknemer die aan het ontstaan van de ontslagreden hebben bijgedragen.

Het kan dat wanneer de gevolgen voor de werknemer bij ontslag op staande voet, in aanmerking nemende de relevante (persoonlijke) omstandigheden, te ernstig zijn in vergelijking tot het belang van de werkgever bij beëindiging, geen geldig ontslag op staande voet kan worden verleend.

Zo helpen we je

Bij ontslag op staande voet liggen de visie van werkgever en werknemer vaak ver uiteen. Wij bepalen op welke punten goed verweer te voeren is tegen het ontslag op staande voet en brengen dit optimaal naar voren. We kijken daarbij zowel naar de inhoud en feiten als naar meer juridische aspecten. Wij hebben ruime kennis van  de jurisprudentie in ontslag op staande voet zaken en hebben al honderden zaken succesvol behandeld. Daarom kunnen  we vaak goed inschatten welk verweer doel kan treffen en wat mogelijk is.

Het overgrote deel van de ontslag op staande voet zaken wordt geschikt. Dat betekent dat het ontslag vervangen wordt door een beëindiging met wederzijds goedvinden (een ‘vaststellingsovereenkomst’). Wij helpen je door een optimale schikking uit te onderhandelen, hetgeen in ongeveer 80% van de zaken lukt binnen een week tot een maand. Daarmee proberen we het recht op WW veilig te stellen en zoveel mogelijk financieel resultaat te bereiken. Hoeveel betalingen (loon en ontslagvergoeding) nog bereikt kunnen worden, is mede afhankelijk van hoe sterk of zwak de zaak is en hoe lang je in dienst bent.

Zo werken wij:

Intake

Je belt ons via 088-777 8 999 of vult een contactformulier in waarna wij je bellen. Een in ontslag op staande voet gespecialiseerde jurist bespreekt de zaak gratis en vrijblijvend telefonisch met je. Wij geven direct tips en schatten in wat we voor je kunnen bereiken. Ook geven we aan welke resultaatafhankelijke voorwaarden we kunnen aanbieden voor onze hulp. Daarna sturen we je een vrijblijvende e-mail ter bevestiging van de mogelijkheden.

Dossierbestudering en Verweerbrief

Wil je na het intakegesprek graag dat we je verder helpen, dan stuur je ons (in kopie per post of per e-mail) de door ons gevraagde stukken die we hiervoor nodig hebben. Wij beoordelen het dossier en gaan met de zaak aan de slag door een uitgebreide inhoudelijke verweerbrief voor werkgever in concept op te stellen. Na jouw instemming of na verwerking van eventueel door jou gewenste wijzigingen gaan we tot verzending over.

🔾

Uitonderhandelen

In de meeste zaken wordt na de verweerbrief door (de jurist van) de werkgever inhoudelijk gereageerd en volgt een onderhandelingstraject over een schikking. Dat houdt in dat wij met de (jurist van de) werkgever brieven wisselen en soms ook telefonisch overleg voeren om te proberen een optimaal schikkingsvoorstel te bereiken. Wij voeren zoveel als nodig blijkt de juridische druk op om te proberen het beste resultaat te bereiken.

Akkoord en Ondertekening

Zodra een schikking ter vervanging van het ontslag op staande voet is uitonderhandeld en het optimale resultaat is bereikt, adviseren wij of we dit acceptabel vinden of niet. Vervolgens kies je zelf of je dit eindresultaat aanvaardt of niet. Als er onverhoopt geen acceptabele schikking bereikt wordt (circa 20% van de zaken) informeren we je over mogelijkheden van procederen (je bent tot niets verplicht). Is er wel een akkoord bereikt (circa 80% van de zaken) dan volgt ondertekening van de regeling via de onderhandelaars. Tenslotte informeren wij je aangaande de verdere afwikkeling van de zaak en een eventuele WW-aanvraag.

We helpen je graag

Bel onze gratis ontslag advieslijn 0800-777 8 999...

om de kansen en jouw vragen vrijblijvend te bespreken

Of vul een contactformulier in...


zodat wij snel contact met je opnemen

WIJ VINDEN DAT IEDEREEN RECHT HEEFT OP JURIDISCHE HULP

… daarom hebben wij een tariefsysteem ontwikkeld dat onze rechtsbijstand voor iedereen bereikbaar maakt. Neem contact op voor de mogelijkheden in jouw zaak.

Hierdoor kozen werknemers die je voorgingen voor ons

…Ik voelde mij gesteund tijdens mijn ontslagzaak en ben blij dat ik op jouw juridische bijstand kon vertrouwen. Ik ben zeer tevreden…

...Ik heb ons contact als heel prettig ervaren: deskundig, begripvol en alert reagerend...

…Ik had niet verwacht dat mijn werkgever hiertoe bereid zou zijn. Zonder jouw hulp was dit zeker niet gelukt…

…een gedreven jurist met oog voor de mens achter de zaak…

…Toch nog een happy end! Heel hartelijk dank voor alle goede zorgen…

…Dank voor uw snelle advies. Ik ben hier zeer mee geholpen en weet nu waar ik sta…

…zeer prettig verlopen samenwerking…

…Topresultaat!…

…Nogmaals dank voor het snelle en goede resultaat…

…Dank voor het geduld om al mijn vragen uitgebreid te bespreken…

Klanttevredenheid 9

De beste en meest gespecialiseerde juristen en onderhandelaars

Oog voor de mens en de individuele wensen achter de zaak

Voor iedereen bereikbaar

In heel Nederland actief

Je hoeft niet naar kantoor te komen

Prettige en informele samenwerking

De Graauw Legal Services – T 071 524 9281 – T 0800-777 8 999 – E legalservices@degraauw.com

Hoofdkantoor*: Schipholweg 103, 2316 XC Leiden – wij zijn in heel Nederland actief

Join our
mailing list

to stay up date

Please enter a valid e-mail